Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy



Содржина на Упатството за Меѓу-културно усогласување

Во оваа секција ќе имате пристап до сите алатки за меѓу-културно усогласување развиени или мапирани во рамките на проектот Ensemble.

WBTL Course

WBTL Курс

Курсеви за обука за меѓу-културна комуникација за толкување на културните кодекси на лицата вклучени во комуникацијата (предрасуди, стереотипи итн.) со цел да се олесни комуникациската размена и да се избегнат недоразбирања

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО КУРСОТ

ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА

Country Fiches

Фише на земјата

Ефективна слика на 30 најрелевантни држави во однос на тенденции за миграција според УНХЦР со следните резултати од учењето: да се препознаат културните, личните и професионалните карактеристики и состојби на мигрантот.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ФИШЕАТА НА ЗЕМЈИТЕ

ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА

Cross-cultural alignement tools

Алатки од интерес

Мапирање на Алатки од интерес организирани во 4 области, произлени од проценка: Општ преглед на земјите на потекло, Идентификација на потребите на мигрантите, Поддршка, Меѓу-културна комуникација и трансверзални алатки.
Овие алатки се дел од проектот KILT (Програма Леонардо да Винчи - LLP - 2013-1-FR1-LEO05-48430) и алатката COE, разработена во рамките на проектот на Советот на Европа "Лингвистичка интеграција на возрасни мигранти" (ILMA).

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ АЛАТКИТЕ ОД ИНТЕРЕС

ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА

АЛАТКИ ЗА МЕЃУ-КУЛТУРНО УСОГЛАСУВАЊЕ

Со цел да им се овозможи на едукаторите да интервенираат на пофункционален и целосен начин при мапирање на НФИУ
компетенциите на мигратите, УПАТСТВОТО за МЕЃУ-КУЛТУРНО УСОГЛАСУВАЊЕ е дизајнирано
да биде лесно за употреба за да ја зголеми емпатијата на едукаторите кон мигрантите за тие да можат:

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.